NRN Voice Epi On 2013-1-11 -Bangkok ma Parash Shaha Ka Kura