Sunday 26, March 2017
नेपाली समय: 01:02:47
जापानी समय: 04:17:47