फोटो फिचर

साउनको पहिलो सोमबार कोरोनाले छेकेन आस्थालाई (फोटो फिचर)

हिन्दुहरुका लागि साउन महिना एकदमै पवित्र महिना मानिन्छ । यही महिनाको सोमबार भगवान शिवको व्रत बस्दै पूजा, आराधना गरिन्छ । तर कोरोना संक्रमणका कारण देशका प्रमुख शिवालयहरु बन्द रहे पनि भक्तजनहरुलाई आस्थाको अगाडि कोरोनाले रोकेको पाइएन । हेरौं केही तस्वीरहरु

 

Aff]nad wfddf eSthg
a’6jn $ ;fpg M ?kGb]xLsf] ;}gfd}gf gu/kflnsf– ! l:yt k/f]{xf k/d]Zj/ Hof]lt{{lnÎ af]nad wfddf ;xefuL eSthg . sf]/f]gf ;ªs|d0f x’g] eon] o;k6s eL8ef8 sd b]lvPsf] 5 . t:jL/ M o’j/fh kf08]÷/f;;

प्रतिक्रिया राख्‍नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button

Adblock Detected

Please turn off the Ad Blocker go get the website work properly.