ऐलेसममको तालमेल अन्सार… तपैँ, तपैँ चुनाउ लड्ने… अनि तपैँ, तपैँ, तपैँ चैँ भीडबाट लड्ने !

ऐलेसममको तालमेल अन्सार... तपैँ, तपैँ चुनाउ लड्ने... अनि तपैँ, तपैँ, तपैँ चैँ भीडबाट लड्ने !

ऐलेसममको तालमेल अन्सार… तपैँ, तपैँ चुनाउ लड्ने… अनि तपैँ, तपैँ, तपैँ चैँ भीडबाट लड्ने !
अविन, कान्तिपुर