पार्टी अध्यक्षले बोलाएको कार्यक्रममा नआएर उहाँहरु कहाँ जानुहुन्छ ?

Back to top button